Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) uczniów w roku szkolnym 2017/2018 jest w InterRisk S.A Vienna Insurance Group.  Decyzja o zmianie ubezpieczyciela podjęta została przez Radę Rodziców naszej szkoły.
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego.
Ochrona obejmuje czas zajęć w szkole, w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu oraz poza szkołą w życiu prywatnym 24 godziny na dobę, na terenie RP i za granicą.
Ochrona ubezpieczenia trwa od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku.
Suma ubezpieczenia wynosi 18 000 zł, składka roczna:
45 zł  – uczniowie szkoły,
87 zł – uczniowie klas sportowych w szkole,
39 zł – przedszkole.

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS…

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia EDU PLUS?…

W przypadku zgłaszania roszczeń, należy podać numer polisy:
– Szkoła Podstawowa nr 65 – seria EDU-A/P nr 048267
– Przedszkole nr 175 – seria EDU-A/P nr 048266