O nas

Misja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu
Szkoła swoją misję opiera o system humanistycznego wychowania. Jest placówką która:

 • promuje poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, ·
 • uczy uczyć się i stwarza warunki do pełnego rozwoju swojej osobowości i talentów,
 • przygotowuje do nauki na wyższym poziomie kształcenia, ·
 • uczy współpracy, kształtuje postawy allocentryczne, ·
 • rozwija autonomię jednostki, rozszerza świadomość i wychowuje ludzi zdolnych do autorefleksji (uczeń poznaje swoje słabe i mocne strony), ·
 • uczy społecznie akceptowanych zachowań i pełnienia ról społecznych zgodnie z obowiązującymi wartościami, ·
 • uczy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych oraz za stan naturalnego środowiska, · uczy korzystania ze źródeł informacji, ·
 • zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia.

 

Przedszkole jest placówką przyjazną oraz otwartą na potrzeby dzieci i rodziców. Misję swoją opiera o: ·

 • wychowanie dzieci do życia w zgodzie z samym sobą (poznanie swoich możliwości, radzenie sobie z porażką i sukcesem), z ludźmi i otaczającym światem, ·
 • dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, ·
 • zapewnienie warunków do indywidualnego rozwoju dziecka w atmosferze życzliwości, zrozumienia i wiary w siebie, ·
 • stwarzanie środowiska i sytuacji umożliwiających twórcze działanie i samodzielne dokonywanie wyboru zainteresowań, ·
 • wszystkie nasze działania podejmowane są za zgodą rodziców we współpracy z nimi i środowiskiem lokalnym.